hadtörténelmi levéltár

leányaik: Katalin, Mária, Rákosi Ferenc és felesége, Ányos Judit ... Nemes Babocs János Kanczal Katalin ... Körmendi Miklós, Boda Katalin.

Dr. Hoffer József. Sé,. Szerház u. Hrsz: 260/3. Kripác Lajos. Rum,. Kossuth u. 11. Hrsz: 435. Solymosy Thurzó Vera. Őriszentpéter,. Alszer 15. Hrsz: 445.

vett Vas megye vidéki településeinek, de főként Szombathely város tervezési feladatainak ... Büntetés Végrehajtó Intézet statikus kiviteli tervek.

A jáki Loránth család pere Bernáth György ellen Vas vármegye törvényszékén, 1723-1793. (37) Németh József követelése Reiszig Lajos ellen az általa Rőth ...

Francsics Márton és Molnár Anna — Bozsok, 1851 ... Vinkó Kata, Imre és József Schulter Mihálynak és Vinkó Katának szerdahelyi szántót elad — Szerdahely, ...

21 апр. 2006 г. ... Vas Megyei TIT nyugalmazott igazgatója. Szombathely. Magyar. XV. 4. Rácz János. 2005. július 20. 67 éves. Pécs. Magyar. Radányi Emil.

A Batthyány család misszilisei között fellelhető Svetkovics-levelek az 1534-től 1575-ig ... „Lajos király Németújvár és Szalónak várával gazdagította, ...

A Bálint Zsidó Közösségi Ház egynapos autóbuszos ... lépett fel, Mozart-, Britten-, Vivaldi-, Permont-, ... Komoly Judit; „Utak és útvesztők.

szentmise szent József. templomunk vé. gorát is elvárja e téren az Isten, nem ... séges mise % 7-kor: d. u. 7-kor lita-. Este 6 órakor áldás. nia.

Legányi Norbert pannonhalmi főapát a II. Vatikáni Zsinat ... Kutatói megfigyelések a pannonhalmi bazilika belső felújításakor .........249. Kovács Eszter.

ARANYMISE. GYÉMÁNTMISE. VASMISE. GYÁSZLAP. EGYÉB. A. AIGNER GÉZA. 1db. ALMÁSSY ISTVÁN. 3db. ANDOR FERENC. 1db. ANDOR ZOLTÁN KÁROLY. 4db. ASBÓTH ISTVÁN.

20 июн. 2019 г. ... Eberhardt István gyászjelentése ... Keszei Imre gyászjelentése ... N. Nagy Ferenc gyászjelentése. 1990. Nagy János gyászjelentése.

Lendvai István 32, 121. Lerch István 89, 93. Légár Pál dr. 15. 110. Lónay Ödön 51, 91, 112. Lovinusz Mihály 60. 114. Lukács István dr. 10, 11, 89, 105.

A Don-kanyar. Hetvennyolc esztendővel ezelőtt... Szakály Sándor, a VERITAS. Történetkutató és 41972 hősi halott és eltűnt volt a hadsereg egyáltalán nem, ...

retnénk megemlíteni: A kapucinusok Mórott 1695-1945. Bp. 1945. Kapucinus nyomda, amely ma már ”kézikönyvnek” számit, ugyanis a móri rendház levéltári anyaga ...

szkennelés, nyomtatás - KK és AKK - Nava pont. Oktatást, kutatást segítő szolgáltatások. Adatbázishasználat – személyesen a könyvtárban vagy távoli ...

vezette „Zsidó filmek klubja” sorozatban levetítették ... István - Szőnyi Andrea pedig „Filmek és ... Gábor, az SZDSZ korábbi elnöke, és Dobrev Klára, a.

Az egri püspök joghatósága a középkorban az ország egész észak-keleti részére ... mok felszerelése, egyházi ruhák, harangok, kegyszerek beszerzése. Templom-.

Lidl. 87. 5.4. A hazai élelmiszer–kiskereskedelmi láncok ... rólapot a szupermarkettıl; legtöbben nem szórólap alapján vásárolják meg a termékeket; és.

Elsőként Molnárné Dr. Nagy Csilla, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és. Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője ...

munkássága felöleli a 18–19. századi magyar hadtörténelem számos korszakát. ... zött szilárdult meg, javarészt Rubint Dezső altábornagy, a Magyar Tudományos.

Témavezető: Dr. habil. Király Botond Gergely egyetemi docens. Sopron ... (KÁRPÁTI – TÓTH 1962, KÁRPÁTI – KÁRPÁTI 1968) a Fraxino pannonicae-Ulmetum ...

28 мар. 2011 г. ... millió darab akác és 59,4 millió darab nemesnyár csemete került az ... A fejlődés három nagy nyárfa-telepítési program eredményeképpen ...

A fa építészeti szerepe a világkiállítások pavilon építészetében az ... a fával gyorsan lehet építeni és gyorsan elbontható, és relatív olcsó anyag.”.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai — eddig több mint 35 kötet jelent meg ... ra, másodszor Szanyi Jánost az magáéért szenyvedett csalárdságért ...

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Elérhetősége: 1118 Budapest, Szüret utca 2-18. (könyvtár). 1118 Budapest, Ménesi út 44.

Oroszhegy Község Néptanácsa (Sfatul Popular al Comunei. Dealu). Iratok: - rendeletek, körlevelek, utasítások: 1951–1952, 1954, 1956–. Átv. lelt. (668, 669 sz.).

szerencse Valmy, Jemappes és Mainz melletti fordulatát követően nagyon gyorsan ... ideiglenes módon működött, csata idején az egész hadsereget újra egyetlen ...

pákozdi csata, 1848. szeptember 29. — N, 1973. 39. sz. 6—7. p. Andrássy ... Odor László: „Elől megyék a csatá ban". ... harc Dunkerque felett 1940. május.

111 Schweidel József – Kossuth Lajos, Debrecen, 1849. máj. 7. ... tottak el a címzetthez, így Valentino Pasini, Velence párizsi megbízottja tulajdonképpen.

ki alakra, termetre megegyezett vele. Ezzel fegyvert s lovat cserélt és védelmére egy csapat kipróbált lovast rendelt. így felkészülve, a szentimrei csata ...

18 янв. 2011 г. ... Makai Ágnes ny. főmuzeológus; Martelli, Fabio egyetemi tanár, ... Thorn polgárai elfoglalták a Német Lovagrend városi rendházát (vá-.

náknak sikerült vérbe fullasztani az egylövetű puskákkal ellátott orosz gyalogság megújított rohamait. ... Nur für Bajonett M. 95. É. 6. 4. n.

kább, mert idővel ruházatuk is tönkrement (ing, alsónadrág, bakancs, nadrág, zub bony, csákó stb.) ... és F. Shelly egykori zászlós.

A Waffen-SS katonái tábori szürkés-zöld egyenruhát hordtak, éppen úgy mint a. Wehrmacht katonái. A két egyenruha csak néhány kicsiség területén tért el: a ...

Guernica, Rotterdam, Varsó, Drezda, Hirosima. A (légi) háborús pusztítás ikonikus helyszínei. Anne Fuchs közülük egyet, Drezda szőnyegbombázását veszi ...

munkás- és paraszttestvéreikkel a szovjethatalomért Tomszk városában és a. Kormányzóságban. A fogolytábori körülmények korlátozták az aktívabb forradalmi ...

A katonai nevelés és hagyományápolás története . ... erőszak a huszadik századi Magyarorszá- gon. Szerk. és a szöveget gond. Szederjesi. Cecília.

Miklós: Csuzimai csata. [1904. Orosz—japán háború.] — Mo, 1966. 33. sz. 10. p. Ustor. Endre: A genfi egyezmények évfor dulóján. — Magyar Jog, 1966. 9. sz.

lagosan nyersanyag exportra épül (gyapjú), szinte teljesen elhanyagolva az ipari terme- lés lehetőségét. Nyilvánvalóvá vált továbbá, hogy hosszú távon ...

ezzel létrejött az első nagyobb magyar zsoldos hadsereg.116. A hadjárat után következő évtizedekben pedig több tízezer ma-.

s Rhodosz szigetére volt kénytelen menekülni. Dzsem személye egészen 1495. évi haláláig az európai diplomácia homlokterében maradt,.

Ezt csak azért említem, mert egyes volt magyar katonai vezetők jelentéseiben ... besulykolt, gondolkodás nélküli vakfegyelem, a szovjetellenes propaganda ha.

Az osztrák kancellár, Metternich4 elnöksége alatt összeülő kongresszus összehívásáról ... tudósítások, metszetek sokasága mutatja be a sajtó és a hétköznapi ...

Savoyai Jenő ós a Nándorfehérvár elleni hadjárat . ... Savoyai Jenő serege a Dunán való átkelés után ama sánezvo- ... Treuenfeld Br. Auerstädt und Jena.

Nagy László: Kurucok és labancok a ma gyar történelemben. ... politika és a magyar katonai vezetés. —. 1979. 4. ... Szakály Sándor: A Horthy-hadsereg tá.

Míg a fősereg Paszkevics tábornagy vezetésével a Duklai-hágón keresz tül június 16—18-a között nyomult be Magyarország területére, a III. hadtest.

Etényi Nóra, G.: A Rákóczi szabadság harc hírei a Német-római Birodalom nyil ... Bp. Eaglemoss Int., 2002-2003. 80 ... Czigány István: Rebellió Magyarorszá.

A MUHI CSATA ÉS A TATÁRJÁRÁS KÖZÉPKORI KÍNAI NYELVŰ. FORRÁSOK FÉNYÉBEN. Az 1241−42-ben lezajlott magyarországi tatárjárással és sorsdöntő ütközetével, ...

I. sz. 199—217. p. Csonkaréti Károly: Tollforgató katonák. (Zrínyi Miklós, Amadé László, Gvadá- nyi József, Balassi Bálint, Orczy Lő rinc.) — Határőr, 1980.

c. kiállítás a Magyar Nemzeti Ga lériában. ... bor. Az előszót és jegy. írta Szigethy. Gábor) Bp. Magvető, (1983.) ... tanulmányt és a Bethlen-irodalom,.

említve, csupán a poltavai csata, melyben a már leharcolt svéd sereg állt szemben a kétakkora orosz erővel. A cárnak II. Rákóczi Ferenccel.

volt a szovjet—német arcvonal déli szárnyán, amely lezárta az Auszt riába és Németország déli területeihez vezető utakat.

ta a mi jó, hanem korát sokban megelőzve, belátta azt, a mit csak későbbi generátiók ta- ... borhelyek belső csoportosításánál latin klasszikus műveltségére ...

A könyv tárgya a bennszülött indiaiak sze repvállalása a gyarmati brit indiai hadseregben. A szipoj annyi, mint a nálunk is ismert szpáhi.

E (szűkebb értelemben vett) keresztes háborúkat az 1095. évi clermonti ... az első keresztes hadjárat megindítását pedig a clermonti zsinat 1095.

Károly és niivel érdemelte ki ezt a megtisztelő bizalmat? Eddig Kiss Károly ... Bajnoki hare Takáts Éva asszonv ügyében az asszonyi nem érdemei és.

amely közül ötöt Losonczy Anna,1 egyet pedig az egri várőrség közössége írt.2. Losonczy Anna3 személyét nem kell külön méltatnunk, hiszen mint Balassi.

OROSZ HARCKOCSIK ADATAI. Értesítés a szovjet harc- és páncélgépkocsik megvizsgálásáról, 1942. Data of Russian Tanks. Report on the Examination of Soviet ...

született Musztafa herceg (Szülejmán és Máhidevrán fia) 1533-ban elérte azt a kort, amikor anyjával együtt el kellett hagynia a háremet, és (mint annak ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.