Nyelvtudományi közlemények 85. kötet (1983)

zést nyert a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudo ... sainak száma meghaladja a négyszázat : több önálló kötet telne ki belőlük.

Nyelvtudományi közlemények 85. kötet (1983) - összefüggő

zést nyert a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudo ... sainak száma meghaladja a négyszázat : több önálló kötet telne ki belőlük.

hosszához arányosítják, hogy a szélességi szám, melyet index-wok neveznek, ... hazájától fogva a Fej ér-tengerig, csak lappokat láta; ott vannak máig is.

pl. m. csirke, csibe, or. quam, quriAeHOK. ... Études Slaves et Roumaines 1 ... Az osztják indexet VEENKER TERJOSKIN és GULYA nyelvtanaiból állította össze.

A Földanya: Joli-Tqrém,. Ma-aykw. «Felső-Világbeli atyánknak)) ( Numi-Tqrém ásüw), az ég urá nak kiegészítő párja s egyszersmind ellentéte a vogul ...

A finn nyelvi anyag — beleértve a legrégibb finn nyelvemlékeket is — ... Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР (Сыктывкар).

kutatások eredményeként megállapított három alapnyelvi szibilánsnak az ő á l t a l a lehetségesnek tartott fejlődési variációit. Ezek a következők (309) :.

angol kifejezéseket is, mivel ezeken a nyelveken is számos finnugrisztikai ki advány, tanulmány, cikk, stb. lát napvilágot.

familia szóval, a putty pedig úgylátszik az osztyák mokh, mok das ... sonúlására s e szabály alóli kivételekre csupán figyelmeztetni e he lyütt elégeljük.

angol nyelv történelméről beszélünk, egészen küönböző térre lé ... hatná ma pontosan meg azon arányt, melyben kelt és szász vér el.

két ember, aki a Kati és tilos í-jét teljesen azonosan képezné. ... ben még ma is kiadatlan anyagot gyűjtve a különböző szláv nyelvek.

Az előfizetés a Magyar Tudományos Akadémia ... Kételkedve fogadja el ezt az elméletet IMRE SÁNDOR A magyar ... harag | bosszúság | miss-.

p o s s e s s o r i s s z e r e p k ö r é b ő l s z á r m a z i k (1. RAVILA, FUF ... 2.32 A -sarj kollektív képző nem szölkup újítás, hanem a déli sza.

sek deontikus megfelelői. A deontikus modalitás azonban eltér az aletikus. 5 Az episztemikus logikába nyújt bevezetést Hintikka 1962, az episztemikus.

lemények szerkesztéséről, majd egy évre rá meghalt. Nem érhette meg a Nyelv ... a) R é n s z a r v a s : egyéves rénszarvasborjú (37), fiatal hím rén.

nek, íajá-nek, jó-ben, paradicsom-5e?i. így a göcseji nyelvjárásban is. ... pala, tarla), részint némely megfelelő finn igének önhangzóvégüsé-.

pirni oz vermi, kug-ke sija sojtegis secce jablonaad ? kinemis silen sumale. sija ... írt — hogy akármit szült, adjanak neki nevet, akár kutya, akár ember.

2) „Ved at anstille síig en Sammenligning skal man meest agte paa ... nyelvtörténeti ismeretek nélkül milyen csapdát jelenthet egy.

szaki szélesség 67° alatt Tysfjord déli vidékeitől kezdve az ország ... suvun muinaisuudesta (a suomi faj régiségéről való ismeretek, lásd a Ny. Közlm. IV.

tartalmaz; az é s z a k i nyelv járásterületről származik 6 szójegyzék, ... járásokban) a következő szóvégi magánhangzók fordulhattak elő: a (à, TCs.

történész, az etnológus számára az afrikanisztika fogalma egybeesik Afrika ... Ha a nielim két adata helyes (ny), akkor nem egyezhet az efik (rw.

(ugor) előzménynek néhány biztosnak látszó esetben (vö. tat (fa), ... A haj gesztenyebarna vagy fekete, a szem szín leginkább kevert. ... Ü l ifi. rfi Ü l.

{BITDENZ, FNy.2 83).n J e l ö l e t l e n a tárgy 1. vagy 2. személyű ... t nemcsak a meddig?, mennyi ideig? kérdésre felelő időhatározóknál találunk.

téneti adatok s a szók és nevek alapján, melyek a kinai feliratok ban fordulnak elő. ... tak e folyó vidékén (erre vévén t. i. útjokat a Tapés-ja, illetőleg.

szavak földrajzi elterjedése,... nem elég biztos alap a külöm- ... gusto SZIL. 61.]. ... Az 5. pont szükségszerűleg folyik a megelőzőből s ezért.

tetésekre és nem mindig hiteles kísérleti eredményekre vagyunk utalva. ... a zöngés és plusz 5—15 ms a zöngétlen hang zöngekezdési ideje (McNeill.

A Mondolat. 1814. Bárótzi életrajza. Kazinczy munkái: Fordításainak IX kötete (1814—1816). 1815. Felelet a Mondolatra. Beregszászi ...

nagy munka mellett is csaknem változatlanul ott találjuk, a hol e ... csátunk reghasadt előtt* (Jánosi Gr.: Milton Elv. párad. ford. VII. é.).

iskola keretei között született és az ötvenes években virágkorát érte el; hama ... korszerűtlen dolog lenne. ,,A Budenz József utáni időkből — írja tisztelt ...

Eltávozott közülünk Joszif Visszárionovics Sztálin elvtárs, s a nagy gyász ... A SzTA. Nyelvtudományi Intézetének határozatai, NyIK. II/5, 73) ... Acta Lin-.

-on, -o, vei. ol. -o: magy. ó-ra v. ö. báró: ol. barone, Pantaleo (Münch.-k. naptári ...

nyelvben is váltakoznak, p. o. okta és ofta = egy ; ilyen váltakozást lehet rokon ... vissza. B. a görög TÓ névmásra (ilyen mondatokban mint ró rijg yijg,.

következtében a kétnyelvűség, a cseremiszben is meghonosodott az à, s nem csak a jövevényszavakban, hanem kezdte kiszorítani az eredeti szavak o-ját.

változások, melyeket az artikuláczió bázisa változásának fogalma* ... k é s z ü l é s , és s z e r é n y s é g múltra vonatkozó kifejezésére.

e szabály alapján nem az olasz-lat. altare-ból, hanem a szláv ... csuvZ. sola-, siila- лизать, локать, льстить | jakB. salä- lecken.

tárt is. Minthogy azonban a közel jövőben egyik munka megjele ... Kie, ki valaki; mi ni valami (go^tt kie cilkinc tijje mejt ni ha.

—neolatin, török—neolatin stb.) távolságokat feltételezni. Láttuk, hogy ezek a távolsá gok már ezen a szinten, a hangok szintjén is, eléggé szépen bejöttek. 4.

S ha a halál lehetséges volna, óhajtanád azon napon ; ... IpF. la- alakoknak, melyekben a magy. lév- (léve-) tőnek u-je ugyan ... Végre Molnár Albert.

ros kapcsolattal össze nem fűzött szóból új. egy ség e s szó, új fogalomnik jelölője ... "tenni, boldoggá, vérré, hamuvá, epévé, kővé, stb. || NB. «szeretne.

i)R. mkö. tása körül, értelmi erőben s a bajos helyzeteken uralkodásában messze múlja felül Habr-t ki Anthia szigorú kitartásával sem bir.

lakodalmat csinálnak, köt panvélt kezet tesznek rá, vélvelt verekesz- nek. Az itt mutatkozó -vél, ... állatok: yar-pV csődörcsikó, tq,vy-pgu csirke (tyúkfi).

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.