A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése (1952.)

környékének területén a csatolt térkép szerint módosítani kell. ... érc alatt megjelenő, zöld agyaggal váltakozó, barna agyaghoz hasonló kar.

A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése (1952.) - összefüggő

környékének területén a csatolt térkép szerint módosítani kell. ... érc alatt megjelenő, zöld agyaggal váltakozó, barna agyaghoz hasonló kar.

Balogh K. pedig — Mészáros M. segítségével — Répáshuta környékén vitte előbbre 1: 5000-es műszeres térképezéssel a hegység K-i részéből kiinduló részletes ...

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani ... logical parameters - amount and quality of the rainfall, air.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

ez a reciprok rács — és ennek szimmetriája ugyanaz, mint az eredeti rácsé. A Bragg-egyenlet geometriai jelentése. Az la. ábrán egy egység sugarú körben egy ...

parvenus à leur maturité pour édition aux années 1955—56, 1957—58, ... A másik lelőhely Velem községtől É-ra van, ahol felszíni törmelék.

E murvás perlitnek homokká széthullása a maré- kanitra emlékeztet azzal a különbséggel, ... A fűzfő—akali—révfülöp—keszthelyi tórészben mélyített kutatófúrá.

hotyka községek, ENy-on a Katuska, Sinkatető, Nagyhallgató-hegy és Fekete-hegy csúcsai. Területünkre vonatkozó legrégibb geológiaiadat H. W o l f 1869-ben ...

portba tartoznak azok a sejtek, amelyek az ebihalrajok és más állatok ... Mint említettük, a Fucideák (Chondriteszek) rendszertana még nincs kidolgozva.

ség Egyesület foto-, Cseh-Németh József festmény- és. Kriván Pál – Szónoky Miklós konkréció ... földtani térképezést hajtott végre a lábatlani Bersek-hegy.

Szerkeszti: Dr. Lóczy Lajos igazgató közreműködésével a magyar- ... 1 ó c z i L ó c z y Lajos, a közgazdasági geológia ny. r. ... Turriliteszes mái^ga.

vicardium (Tr.) sp. pagyobb alak a Tr. pannonicum Va d . alak ... majdnem mindig megvan a Congeria-réteg 1—2 dm, de néha 1—2 m ... V á r p a l o t a .

7 formations are distinguished, our geologists have thoroughly mapped 41 ... A k ö z é p s ő k r é t a képződmények vizsgálatára (Knauer J.) jelentős erőt.

A jfalucska melletti podliszkom völgy ércelöfordulásainak vázlata . SKIZZE DES ERZVORKOMMENS IM PODLISZKOM-TALE BEI ÁJFALUCSKA. Mérték:.

mining site in the Mátra Mountains, North-eastern Hungary. ... 1997: Zonation of the Mediterranean Upper Paleocene ... ghajlat jellege. R égészeti korok.

Geokémiai Adatbázis feltöltése, a Carlin típusú arany- ércesedés kutatása. ... lános iskola szervezett Földtani természetvédelmi tábort.

Chemikusok Egyesületének alelnöke, a magyar földtani s a kir. m. termé ... ennélfogva fiatalabb volta kétségtelen; a lőrinci pedig állítólag régibb.

s ü r g ő s e b b f e l a d a t n a k j e l e n t e t t e ki az é r t e k e z l e t az át* nézete s, valamint a készen levő részletes térképek ki a*.

szakiak. b) Kisebb traveriinoelőfordnlások. Az ÉÉNv—DDK-i irányú vonulat mentén tovább haladva DDK-felé, az ürömi országúton túl, a <5-234 táján.

úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki ... Miként az egész tárnarészt, ezt is tiszta kaolinban haj tották.

lelőhelyeink igen alapos földtani elemzését tűzte ki főcélul. Munkatársaink ... a zengövárkonyi vasércelőfordulás, Lengyel E. a N ógrádszokolya környéki.

iskola parancsnoks. megkeresésére, véleményezte H alaváts Gy . (353.) 0. z o r a (Tolna m.) ... A Csiki hegyek vonulatának ÉK-i végződését a Hodhfranken-.

előfordulnak még egyebek közt a Congena ornithopsis B r u s., Melánia vásárhelyii H a n t k., ... Der Gehalt an Bithumen beginnt mit zunehmender. Porosität.

húzódik, amitől É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetők ... LESS GY., GULÁCSI Z. 1994: A Pa–8/87 nagyfelbontóképességű ... Global Link, 1. (2) p. 4.

homok ;. 8.30—10-50 » = sárga, kissé homokos agyag márgagumókkal, vasas és gleyes erekkel ; ... o-3°— 5-40 » = sárga futóhomok (partidüne homok) ;.

27 дек. 1976 г. ... 19,5 + 1,4. 337. Kisbattyán-1. sz. f. 357,5 — 365,0 m, b. 2. 19,7 + 1,4 riolittufa. 207. Szászvár, Szekernye-völgy, riolittufa. t. k..

sz. tározón található lúgos vizű tó felmérése geofizikai módszerekkel. — A neszmélyi VIII. sz. tározó anyagára vonatkozó ta- lajmechanikai vizsgálatok ...

International Geological Expedition in Mongolia, No 4 team from 1985 to1990. ... GYURICZA GY., GAÁL L. 2014: A barlangrendszer keletkezése és fejlődése.

e sorok, amellyel a Magyarhoni Földtani Társulathoz fordult az ... n y o z ta é s s o k o ly a n e re d m é n y h e z j u t o t t , amelyek a tudományra ...

1903. sz. alatt kö zölte az intézettel, hogy tekintettel azon kiváló érdemekre, melyeket semsei dr. Semsey A ndor főrendiházi tag, az intézet ...

Ez évben C s o b á n k a , P i l i s s z e n t l á s z l ó , S z e n t e n d r e , S z ö d és. Váczrátót kerültek bejárásra Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyébén.

palában kevés vaskóvand mutatkozott, minek azonban praktikus értéke nem volt. A diasz-kvarczit a Seredni-rikában a vasgyár részére aknáztatik ki jelenleg.

Földtani Intézet tagjai és megbizottai által a lefolyt nyá ... márgapadokban azonban erre fokozatosan növekedik a belémosott kavics zárványok mennyisége.

törekedett egy és ugyanazon czél elérésére, s a ki egykor sőt egyenesen az ... laza kavics, melyet meszes kötőszer, mint a konglomerátnál, nem tart már.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

kedésekre, telegdi R oth Lajos f. é. május havában ismét lerándult Krassó- ... A csiszoló korongok mindegyike egy felül alkalmazott szánka segít.

A «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geologischen. Anstalt*-bán: ... megerősíteni, hogy ez eredeti homoksziget, a mit különben — mint az 1.

tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére ... továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala.

kapitányságnak ezeket előterjesztő jelentése folytán immár harmadízben ... A középső-liasz alsó részének is meg van a nyoma, miután a gyűjtött.

zsarnói márványnyal; rudnói Rudnay Béla kir. államrendőrségi főkapitány ... Ugyanazt a dőlést (KDK és NyÉNy) 30—40°, de 60° a. is, a Yidalyra (Kos.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.